Rau mùng tơi hữu cơ

30,000

 Rau mùng tơi còn có các tên mồng tơi, tầm tơi.

Lưu ý: các sản phẩm hữu cơ do đặc tính là không sử dụng thuốc bảo vệ hóa học nên tất cả đều trồng theo mùa trong năm